من- تو= دل+تنگ

تو- من + او= آرامش

من+ تو= پوچی

دنیا-من= دنیا

دنیا- تو= دنیا

من+او= دنیا

پ.ن: غرض صرف ضمایر بود

همین و دیگر هیچ