وای خدایم چقدر خوب است وقتی نفس می کشم و حس می کنم هوایم را داری..

عاشقت هستم وقتی از کنارم رد میشوی و می فهمم

امروز، در اتوبوس، نگاهم را بوسیدی وقتی نامت را شکر می گفتم

ببین حواسم بود

همیشه این طوری غافلگیرم کن

دوستت دارم

یکــ بنده بدون تو هیچ

.!.