این جا

دست هایمان کنار هم بالا می روند

و ما با هم

برای خوب بودن دعا خواهیم کرد

این قرار همیشگی ماست

دعا کنیم برای هم

با هم..