تو

یادم دادی بنویسم ماه

تو

یادم دادی

ماه را بخوانم

تو

یادم دادی

ماه بودن چه مزه ای می دهد

تو

ماه بودی

ماه..

...

روزگارت خوش

هرکجا هستی

معلم ماه ِ من

.

تقدیم به کسی که یادم داد نامم را بنویسم

تقدیم به معلم کلاس اولم، سرکار خانم قاضی نور، مدرسه حسین امین 1

.

روزگارت مبارکـــ

روزتون مبارک معلم جونا

...