و سکوت جای خالی تو را...

.

شهادت امام دهم،امام هادی النقی تسلیت

.

..

...

....