پایان

همیشه تلخ نیست

پایان

شروع راهی دوباره است

پایان 

آغاز فرصتی نو خواهد بود..

و این قصه ی پایان به "آسمانه"  رسید

این پایان "آسمانه" نویسی نیست

پایان بلاگفا مداری است..

همین و دیگر هیچ

.