برای ارمیا علیه السلام

سلام

نمی دانم از کجا بنویسم

از حس مشترک یا از درد مشترک

 

از وطن یا وتن

از بی وطن یا بی وتن یا بیوتِن..

نمی دانم

فقط این را می دانم که دیر است

خیلی دیر

تا اینکه بفهمم آسمان زیاد دور نیست

همان گونه که تو دل تنگش بودی

و رسیدی

به آسمان

حتی در قلب نیویورک

حتی در اِستون

حتی در آمریکا

در کانوی بیست

ارمیا

تو دل تنگ شدی و رسیدی

و شرط رسیدن همین دل تنگی است

همین بُریدن

همین رسیدن

رسیدنت به آسمان

مبارک باشد ارمیا

مبارکـــت..

.

-----

معرفی کتاب:

بیوتن، اثر رضا امیرخانی