حس می کنم آمدنت را..

و می خواهم تا برایم بهترین باشی

بهترین و ماه ترین

می خواهم امسال من هم مثل تو باشم

خوبِ خوب

ناب ِ ناب

می شود؟

صدای قدم هایت به گوش می رسد و تردید مرا برای خواستنت به پذیرایی تشویق خواهد کرد

آمدنت مبارک ماهِ خوب خدا..