غرور برایمان تداعی می شود

وقتی پیروزی شما رنگ همت می گیرد

وقتی دستانتان بوی وحدت می دهد

وقتی نام ایران را با سربلندی فریاد می زنید

وقتی با اجازه ی خدا برنده می شوید

وقتی دعا می کنیم

وقتی خدا اجابت می کند

وقتی نگاهتان به امید لطف اوست

وقتی هستید

غرور برایمان تداعی می شود

پیروزی افتخار آمیز ایرانیانِ والیبالیستِ میهنِ اسلامیِ ایران مبارکـــ

درود بر شرفتان