خدای همه ی زندگی ام..

این روزها بیشتر میخوانمت

بیشتر هوایم را داشته باش..

پ.ن: دوستان طاعات و عبادات قبول

شدیدا التماس دعا

ی

ا

ع ل ی