دم افطار که بی تاب تر و تشنه ترم

می شوم غرق علمدار... عمو... آب... حرم...

بعد یاد تو می افتم که غریبی آقا

تو کجا دعوتی افطار؟ چرا بی خبرم؟...