از نیمه ی شعبان 

تا

نیمه ی رمضان..

چ کردیم؟

خوب شدیم؟؟

آیا!