آقا جان یکی به من بگه

این حـــجــــابــــــــ 

اجباریه؟

اختیاریه؟

واجبه؟

مستحبه؟

مکروهه؟

چیه بالاخره؟

چرا بعضیا خودشونو زدن به اون راه؟!!؟!؟؟!؟!؟!؟!؟!؟؟!؟!

چرا هرکسی مثلا هنرمنده(خاصه بازیگرا رو میگم) بی حجاب میشه؟!

چرا؟

مگه اینا الگوی یه عده جوون نیستن؟

پس چرا به دین متعهد نیستن؟

چرا رو زیونشون مهربونن و خدادوستن و به فکر دیگرانن

اما حجاب ندارن؟

خب یکی به من بگه

حجاب اختیاریه؟!؟!؟!؟!؟!؟