انگار نمی شود پیش من باشد

حتی تصور حرم تو..

چشمانم را می بندم

اما

یادم نمی آید

نمی دانم ضریح را عوض کرده اند 

یا چشمانم دور شده از خوبی هایت..