همه آمده بودند

برای رضای خدا

برای نجات اسلام

همه آمده بودند..

حبذا بکم و بانفسکم

.

امضا: سیده

ی

ا

ع ل ی