چشمانم خسته است..

قرار است مثلا کار فرهنگی انجام بدهم

خدایا کمکم کن..