آقای بووووووووووووووووووووووق 

حیف که مطیع امر رهبریم

خدارا شکر کن که خواهان وحدتیم و ...

همین/ اصلاح شد.