سیده به چادر خودش افتخار می کنه

سیده ای که یک روز زائر آسمان شد..

سفرش بالا و پایین داره اما همیشه از خداش میخواد پرواز کنه

تا اوج

و ثابت قدم باشه

.

سیده به تمام چادری های اهل دل افتخار می کنه

سیده به الهام هم افتخار میکنه

الهام چرخنده

و براش دعا می کنه

که بمونه

پای دلش

پای زهرای دلش..

بانوی ایرانی+ نجابت و زیبایی= بانوی زهرایی

امضا: سیده

ی

ا

ع ل ی