چقدر شیرین است که "او" ی همه برای من "تو" است..

چقدر خوب است که "تو" را می پرستم

 

"تو" یی که نگاهم میکنی

و چقدر دل نشین است نگاه "تو"

......

پ.ن: عاشقتم که کار فرهنگی خوب پیش رفت.. سپاس