گاهی که حواسم نیست..

ولی باز هم هوایم را داری

.

آیه گرافی/ و خدایی که در این نزدیکیست