برای مادر دوستم که دیروز تنها رفت و تنها گذاشت..

روحش شاد

دعا کنید برای بازماندگان و برای آمرزش بانویی که رفت

مهربان بود

مادر بود..