بوی بهشت می آید

شما شریک حال خوب من هستید..

این جا مشهد امام مهربانی هاست

یادتان هستم

دعا کنید،مرا و همه را..

امضا:سیده،زائر آسمان

ی

ا

ع   ل.  ی