نمیدانم برای نوشتن باید آدم معروفی بود

یا باید نوشت، تا آدم معروفی شد

یا نه

باید همینطوری نوشت و به فکر معروف شدن هم نبود

فقط این را می دانم

ک اگر دلت گرفت باید بنویسی

تازه

با قلم روی کاغذ هم باید بنویسی

چون

کی بورد حق مطلب را ادا نمی کند

حالا از من گفتن بود..

...............