کتاب ک می خوانم نوشتنم می آید

و حالا باز هم حس نوشتن دارم

این بار این دلتنگی برای نوشتنم حاصل خواندن مهرواژه های کامران نجف زاده است..

خبرنگار ژنرال دوگل