چندیست فکرم درگیر است

حوصله ی خواندن ندارم

خدایا

مرا ب حال من رها نکن..

هوایم را داشته باش

بنده باید بهترین باشم!!!!

. سر خط