و باز هم تکرار غریبانگی ات..

یا جداه

یا رسول الله..

کاش این بار...

----------------------------

التماس دعای بسیار بسیار زیاد

ی

ا

ع   ل   ی