به نام خدا

من نبودم و هیچ کس نبود و خدا بود..

من بودم و هیچ کس نبود و خدا بود..

من نبودم و هیچ کس بود و خدا بود..

و خدا بود..

در تمام لحظه هایی که نمیدیدمش

در تمام لحظه هایی که بود و حس نمی کردم دستانش را و نگاهش را

در تمام لحظه هایی که نبودم

و خداوند به من نگاه کرد

و چقدر شیرین بود لحظه ای که فهمیدم که نمی فهمم او همیشه این قدر مهربان است

و خدای من مهربان است

پس به نام خدا

به نام خدای مهربان

سلام..