این جا و هرجایی که باشم

حواسم هست 

ک دوستانم را دعا کنم

دوستان واقعی ک اتفاقی مجازی شده اند..

خدایا

روزگار قلبشان را خوش کن

اینجا

فضا شاید مجازی باشد اما واقعی است

مواظب دل بستن ها و نوشتن ها و خواندن ها باشیم..

همین!!!

ی

ا

ع  ل  ی