تقدیم به پیشگاه مقدس امام هشتم


هوای تو دل من را هوایی می کند آخر

                   نفس های مرا کرب و بلایی می کند آخر

دلم را سفت می بندم به فولاد حریم تو

                    به امیدی که دردم را دوایی می کند آخر


زیارت روی ماهت نصیب دل پر گناه ما 

می شود آیا؟؟