عاشق که میشوی

جانت داغ است

میسوزی انگار در تب دیدن و ندیدنش..

 

عاشق که میشوی

 

باید فصلی در کتاب ها شوی

و عشق

جایش این روزها

همه جا خالی ست/..