سلام

این روزها خبر رفتن می شنوم..

رفتن هم وطنانم را

درست است که هر روزه افرادی را در دنیا از دست می دهیم

اما اینکه بدانیم چه کسانی از این دنیا می روند شاید بهانه ای باشد تا برای آرامششان و برای مغفرتشان دعا کنیم..

این روزها چند نفر مهمان آرامشی ابدی شدند..

برای تمامی آن ها دعا کنیم و فاتحه

اللهم اغفر للمومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات الحیاء منهم و الاموات، تابع ببننا و بینهم بالخیرات

روحت شاد مرتضی پاشایی. روحت شاد مجید بهرامی.روحت شاد فاطمه خویینی مادر مهربان عباس شهیدم..

امضا: سیده

ی

ا

ع ل ی