کاش یاد می گرفتیم حداقل مطالب دیگران رو بخونیم بعد نظر بذاریم

!!!!

اگه بشه چیز خوبی یاد گرفتیما

فکر کنیم کمی..