این جا آسمان را کم می آورم
این جا
بین این برج ها
که آسمان را خراشیده اند..