برای دختران سرزمین اسلامی ِ ایران

برای دختران ِ سرزمین ایران ِ اسلامی

برای دختران مسلمانِ ایرانی

برای دخترانِ ایرانی مسلمان

برای دختران ِ ایرانی

بدون شرح

بی بهانه

...