بوی غربت که میگیرند واژه ها

چشمانم هم پر می شود دلشان

پر از اشک..

سخت است غربت 

حتی برای واژه ها..