چند وقتی است دلم برای هیچ کس نگرفته است..

شاید هم دلم را کسی نگرفته است..

شاید دلم عاقل شده

.

..

...