یادم باشد این روزها ک می گذرد

عمر من است

این لحظه ها دیگر بر نمی گردند..

این ثانیه ها آهسته تر رد نمی شود..

یادم باشد دارم روز ها را سپری میکنم

خدایا حواست ب من هست

می دانم

کاش بودم در هوای تو

کاش یادم باشد روزی خواهم رفت

کاش..